گزارش یک طوفان : هفته‌ای برابر عمر

/
یک هفته به مثابه یک عمر حدفاصل یکشنبه، هفدهم آذرماه نو…