خاک به هزار رنگ است و آدم هم

خاک به هزار خاصیت است و آدم هم

و هر خاک به کاری می‌آید و آدم هم

خاکِ کشت مناسب خشت نیست

خاکِ خشت در کِشت بی‌ثمر است

آن خاک که فیروزه دارد کوزه نمی‌شود

آنکه کوزه می‌شود بر انگشتری نمی‌نشیند

پس هر خاک در وضعی «هوده» است و آدم هم!