نوشته‌ها

۳۴ – … آخ

/
 اگر زندگی سفره‌ای باشد که بر آن طعم‌های متنوعی را تجربه می‌…