نوشته‌ها

۳ – خواستن توانستن نیست

/
اپیزود خواستن توانستن نیست ماحصل یادداشتهای روز اول فرودین س…

۲ – در نقد عادی شدگی زندگی

/
اپیزود دوم انسانک با عنوان در نقد عادی شدگی زندگی اولین خروج…