نوشته‌ها

۳ – خواستن توانستن نیست

/
 اپیزود خواستن توانستن نیست ماحصل یادداشتهای روز اول فرودین سال…

۲ – در نقد عادی شدگی زندگی

/
 اپیزود دوم انسانک با عنوان در نقد عادی شدگی زندگی اولین خروجی …