نوشته‌ها

مرگ و زندگی

۲۹- مرگ[زندگی]مرگ

/
نشسته بر تخته‌پاره‌ای در دریای پرموج زیستن بالا می‌رویم و …