نوشته‌ها

۳۳ – حا ضاد را

/
داستان ِاین اپیزود پیرامون نامه‌ای است که حدود هشتاد و یک سال قبل…