1 – رنج چند هزار ساله انسان

/
پساکرونا زمستان نود و هشت و ماههای…