استفاده از محتوای انسانک با ارجاع به منبع، بر دوستان ما خواهد افزود و اسباب خوشحالی است. استفاده انتفاعی و تجاری از نام و محتوای انسانک به هر شکل مجاز و اخلاقی نیست.