طبق وعده انسانکی، در پایان هر فصل از سال، به یک پاگرد خواهیم رسید. پاگرد اول را در پایان بهار نود و نه شنیدید و حالا رسیدیم به پاگرد دوم. در پاگرد، پپرامون خود انسانک صحبت می‌کنیم. موضوع صحبت را سوالاتی مشخص می‌کند که شما پرسیده‌اید.   در این پاگرد در باب موضوعاتی پیرامون «کتاب»، […]

پادکست فارسی انسانک

پادکست فارسی انسانک مجموعه‌ای از جستارهای [۱] صوتی است با قصد تامل [۲] در تجربیات زیسته [۳] به روایت حسام ایپکچی [۰] 

انسانک روییده در روزهای پایانی زمستان نود و هشت و آغاز قرنطینه و خانه‌مانی است. موضوعات مطرح شده مانند سفرنامه‌ای است که در هر اپیزود موضوع مورد تامل قرار گرفته. شما می‌توانید انسانک را هر طور که میل دارید بشنوید اما پیشنهاد آن است که به ترتیب شنوا باشید. انسانک ابتدا و میانه هرماه منتشر خواهد شد.

[۱] : تأمل. [ت َ ءَم ْم ُ](ع مص) نیک نگریستن. (دهخدا)

[۲] : آنچیزی که نه مقاله است و نه داستان، نه بیانیه علمی است و نه متن تخیلی، بلکه افشای درونیات نویسنده است.

[۳] : آگاهی حاصل از مواجهه با رخدادها و پدیدارها

[۰] : پادکست فارسی انسانک یک خودم ِمحض است.