زمین، هسته‌ای گداخته دارد که هیچ کس را راه به آن نیست اما تمام زندگی پوسته، بر حول آن تنور درونی می‌گذرد. هریک از ما یا لااقل برخی از ما، هسته گداخته‌ای در درون داریم. اپیزود بیست و ششم، آن تنور درونی من است. به همه تقدیمش می‌کنم اما کسی را به شنیدنش دعوت نمی‌کنم. […]

پادکست فارسی انسانک

پادکست فارسی انسانک سلسله‌ای از‌ جستار [۱] شفاهی است با قصد تامل [۲] در تجربه زیسته [۳] برآمده از سلوک فکری [۴] حسام ایپکچی [۰] 

انسانک روییده در روزهای پایانی زمستان نود و هشت و آغاز قرنطینه و خانه‌مانی است. موضوعات مطرح شده مانند سفرنامه‌ای است که در هر اپیزود موضوع مورد تامل قرار گرفته. شما می‌توانید انسانک را هر طور که میل دارید بشنوید اما پیشنهاد آن است که به ترتیب شنوا باشید. انسانک ابتدا و میانه هرماه منتشر خواهد شد.

[۱] : آنچیزی که نه مقاله است و نه داستان، نه بیانیه علمی است و نه متن تخیلی، بلکه افشای درونیات نویسنده است.

[۲] : تأمل. [ت َ ءَم ْم ُ](ع مص) نیک نگریستن. (دهخدا)

[۳] : آگاهی حاصل از مواجهه با رخدادها و پدیدارها

[۴] : سفر جستجوگرانه در مسیر گشودگی بر معنا

[۰] : پادکست فارسی انسانک یک خودم ِمحض است.