انسانک همان حفره تهی سیاه 

در میان چشمان توست

همانجایی که به نام مردمک می‌شناسند

و اینجا انسانک می‌خوانمَ‌ش

چراکه مردم واژه‌ای است که مفرد ندارد

و من فردیت را چنان باور دارم که خداوند را

انسانک یعنی مردمک

جستارهایی از زندگی، یک وجب عمیق‌تر از سطح